Regulamin

Regulamin świadczenia usług w gabinecie
Pro-Cosmetica Karolina Włodarczyk

§ 1. Postanowienia ogólne i definicje

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z usług podologicznych, zwane dalej: Usługą Podologiczną lub Usługami Podologicznymi,która jest świadczona w Pro-Cosmetica Karolina Włodarczyk mieszczącym się w Koszalinie, przy ulicy Spółdzielcza 5/1, które jest zwane dalej: Pro-Cosmetica Przed skorzystaniem z Usługi Podologicznej należy zapoznać się z treścią Regulaminu.
 2. Skorzystanie z Usługi Podologicznej jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 3. Samodzielnie dokonywać Rejestracji oraz korzystać i uczestniczyć w Wizycie podczas której wykonywana jest Usługa Podologiczna mogą wyłącznie osoby pełnoletnie – dalej zwane Klientem. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Usługi Podologicznej na takich samych zasadach jak osoby pełnoletnie wyłącznie za uprzednią zgodą ich opiekuna, rodzica lub przedstawiciela ustawowego, wyrażoną przez rozpoczęciem Usługi Podologicznej.

§2. Rejestracja na Wizytę

 1. Usługi Podologiczne świadczone są wyłącznie za uprzednią rezerwacją wizyty- dalej zwane:Wizytą, za wyjątkiem wyjątkowych sytuacji, w których Klient może skorzystać z Usługi Podologicznej poza kolejnością, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 2. Wizyty w gabinecie Pro-Cosmetica można umawiać poprzez telefoniczną rejestrację- dalej: Rejestracja od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 lub poprzez portal moment.pl
 3. Klienci rejestrowani są zgodnie z grafikiem obowiązującym w ganiecie Pro-Cosmetica.
 4. Podczas rejestracji zostanie zaproponowany najbliższy możliwy termin wizyty. Jeżeli okaże się, że zaproproponowany termin jest zbyt odległy, Klient może zostać wpisany na listę rezerwową co oznacza, że będzie mógł skorzystać z Usługi Podologicznej w sytuacji, w której inny Klient, który wcześniej dokonał skutecznej Rezerwacji i został umówiony na Wizytę, odwoła Wizytę lub z innych przyczyn Wizyta zostanie anulowana.
 5. Podczas Rejestracji osoba rejestrująca poprosi o podanie następujących danych:
  1. imię i nazwisko;
  2. numer telefonu do kontaktu;
 6. W określonych przypadkach Klient może zostać poproszony o nadesłanie na adres e-mailowy: centrumstopy.koszalin@gmail.com zdjęcia stopy lub jej części w celu wstępnej konsultacji. Wysłanie zdjęć jest dobrowolne przez Klienta.
 7. Na 24 godziny przed umówionym terminem Wizyty Klient otrzymuje automatyczną wiadomość tekstową SMS z systemu Versum, z przypomnieniem o Wizycie wraz z prośbą o jej potwierdzenie.
 8. W przypadku niepotwierdzenia Wizyty przez Klienta drogą telefoniczną lub za pośrednictwem wiadomości tekstowej SMS najpóźniej w dniu poprzedzającym Wizytę do godziny 18:00- Wizyta ta zostanie przez Pro-Cosmetica automatycznie anulowana.

§ 3. Rezygnacja z Wizyty, odwołanie z Wizyty

 1. Pro-Cosmetica zastrzega, że ustalona godzina Wizyty może ulec nieznacznej zmianie. Jeżeli przesunięcie w godzinie Wizyty wynika w szczególności z przyczyn niezależnych od Pro-Cosmetica i trwa dłużej niż 15 minut, gabinet Pro-Cosmetica w miarę możliwości poinformuje Klientów zapisanych na Wizyty o przesunięciu terminu Wizyt. Niemniej wszyscy pracownicy Pro-Cosmetica dokładają wszelkich starań, by Wizyty odbywały się planowo.
 2. Gabinet Pro-Cosmetica zastrzega, że jeżeli Klient spóźni się na Wizytę może ona ulec skróceniu lub zostać anulowana, jeżeli pracownik Pro-Cosmetica uzna, że w pozostałym czasie nie ma możliwości wykonania Usługi Podologicznej z należytym staraniem. Ponadto Gabinet Pro-Cosmetica informuje, że koszt wizyty nie ulega w tych przypadkach zmianie.
 3. Nieprzystąpienie do Wizyty przez Klienta bez uprzedniego odwołania Wizyty uprawnia gabinet Pro-Cosmetica do obciążenia Klienta kosztami niezrealizowanej Wizyty oraz zarządania wpłaty zadatku przed zrealizowaniem następnej Wizyty. Wpłata zadatku w wysokości 50zł może nastąpić w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia lub jako przelew internetowy na konto bankowe na dane:

  Pro-Cosmetica Karolina Włodarczyk
  Ul. Spółdzielcza 5/1
  75-205 Koszalin
  Numer konta bankowego: 50 1090 2646 000 000 3761 5151
 4. Pro-Cosmetica zastrzega sobie prawo do odwołania Wizyty na co najmniej 24 godziny przez terminem rozpoczęcia Wizyty ze względów losowych. W takim wypadku Pro-Cosmetica zaproponuje nowy termin Wizyty.
 5. Gabinet Pro-Cosmetica informuje, że nie udziela konsultacji telefonicznych zakresem odpowiadających świadczonej Usłudze Podologicznej. Klient jest konsultowany wyłącznie podczas umówionej wizyty w Pro-Cosmetica.
 6. Pierwszeństwo przyjęcia na Wizytę mają Klienci, którzy uprzednio dokonali Rezerwacji i umówili się na Wizytę. W wypadkach szczególnych, w tym w szczególności odnoszących się do Klientów z powikłaniami powstałymi w trakcie prowadzonych w gabinecie Pro-Cosmetica Usług Podologicznych lub osób wymagających natychmiastowej konsultacji- przewiduje się możliwość przyjęcia osoby bez uprzednio dokonanej przez nią Rejestracji, zgodnie z procedurą rejestracyjną.
 7. Klient ma prawo odwołać Wizytę najpóźniej na 24 godziny przez zaplanowaną wizytą.

§ 4. Przebieg Wizyty

 1. Usługi Podologiczne wykonywane w Pro-Cosmetica wykonywane są przez specjalistów, posiadających doświadczenia zawodowe oraz umiejętności potrzebne do wykonania Usługi Podologicznej.
 2. Na pierwszej Wizycie Klient obowiązany jest do wypełnienia tzw. KARTY WYWIADU PODOLOGICZNEGO, na której podstawie zostanie przeprowadzony wywiad z Klientem
 3. Odmowa wypełnienia KARTY WYWYIADU PODOLOGICZNEGO, podania swoich danych, informacji o stanie zdrowia czy odmowy wykonania zdjęć dokumentujących przebieg terapii bez ich rozpowszechniania wiąże się z odmową wykonania Zabiegu Podologicznego.
 4. Po przeprowadzeniu wywiadu specjalista gabinetu Pro-Cosmetica przedstawi Klientowi plan terapii oraz wyceni wstępny koszt Usługi Podologicznej.

§ 5. Płatność

 1. Klient jest obowiązany do dokonania zapłaty za wykonane Usługi Podologicznej. Szczegółowy Cennik dla poszczególnych Usług Podologicznych znajduje się na stronie internetowej http://centrumstopy-koszalin.pl/ oraz w siedzibie firmy.
 2. W Gabinecie Pro-Cosmetica udostępnia się następujące formy płatności:
  1. Gotówka
  2. Karta płatnicza
  3. Bon podarunkowy
 3. Zapłata za Usługi Podologiczne następuje po odbytej Wizycie, za wyjątkiem przypadków określonych niniejszym Regulaminem, za które Klient obowiązany jest uiścić całość lub część opłaty przed wykonaniem Usługi Podologicznej lub w przypadkach płatności za Usługę Podologiczną pomimo jej niewykonania z uwagi na okoliczności leżące po stronie Klienta.
 4. W przypadku Klientów korzystających z bonów podarunkowych, po odbytej Wizycie Klient w momencie płatności Klient obowiązany jest okazać bon podarunkowy. W innym wypadku, Usługi Podologiczne podlegają płatności gotówkowej lub za pośrednictwem karty płatniczej.

§ 6. Procedura reklamacyjna

 1. Klient po wykonanej Usłudze Podologicznej ma prawo do złożenia reklamacji nie później niż 7 dni od jej wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Usługi Podologicznej- dalej: Reklamacja. Składając Reklamację Klient obowiązany jest opisać stan faktyczny oraz wskazać z jakich przyczyn uważa Reklamację za zasadną.
 2. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Pro-Cosmetica w terminie 14 dni od otrzymania Reklamacji. W tym terminie Klient zostanie powiadomiony o zasadności lub braku podstaw do uznania ją za zasadną.
 3. W przypadku uznania Reklamacji za zasadną Klientowi przysługuje nieodpłatna usługa korygująca w gabinecie Pro-Cosmetica lub zwrot kosztów wykonanej Usługi Podologicznej. Pro-Cosmetica w ramach uznania reklamacji może ponadto zaproponować inne korzyści Klientowi.
 4. W przypadku kwestionowania Usługi Podologicznej zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną Usługę Podologiczną– w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany po rozpatrzeniu reklamacji w pełnej wysokości. Pro-Cosmetica zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Klienta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.
 5. Reklamacja nie obejmuje powikłań takich jak: ból, krwiak, krwawienie po zabiegu, podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie, reakcja alergiczna na zastosowane preparaty, powikłania spowodowane niezastosowaniem się do zaleceń i planu terapii – jeżeli objawy te związane są z wykonaną Usługą Podologiczną lub wiążą się z indywidualnymi predyspozycjami Klienta, w szczególności jeżeli nie poinformował o tym w Karcie Wywiadu Podologicznego.

§ 7.Odpowiedzialność

 1. Klienci odpowiadają w pełnej wysokości za wszelkie uszkodzenia wyposażeniagabinetu Pro-Cosmetica. Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich opiekunowie, rodzice lub ustawowi przedstawiciele.
 2. Pro-Cosmetica nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w Pro-Cosmetica, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient zobowiązany jest zatrzymać przy sobie.
 3. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonane Usługi Podologiczne po stronie gabientu Pro-Cosmetica.
 4. Pro-Cosmetica nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Usługi Podologicznej wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.
 5. Klient zobowiązany jest przestrzegać wszelkich zaleceń specjalisty, które zostały udzielone mu podczas Wizyty.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie osoby przebywające na obszarze gabientu Pro-Cosmetcia zobowiązane są przestrzegać całkowitego zakazu palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych oraz całkowitego zakazu spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
 2. Na obszarze gabientu Pro-Cosmetica, a w szczególności do pomieszczeń, w których wykonywane są Usługi Podologiczne zabrania się wprowadzania zwierząt.
 3. Każdy Klient ma prawo wglądu do Regulaminu, Cennika gabinetu Pro-Cosmetica.
 4. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług Podologicznych powinny zostać w pierwszej kolejności rozwiązane polubownie.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia _____01.08.2019___________
 6. O zmianach niniejszego Regulaminu Klient będzie powiadamiany drogą e-mailową, na adres podany podczas Rejestracji.

Regulamin świadczenia usług w gabinecie
OrthoFoot Agnieszka Ochim

§ 1. Postanowienia ogólne i definicje

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z usług fizjoterapeutycznych i ortopodologicznych, zwane dalej: Usługą fizjoterapeutyczną/ortopodologiczną lub Usługami fizjoterapeutycznymi/ortopodologicznymi,która jest świadczona w OrthoFoot Agnieszka Ochim mieszczącym się w Koszalinie, przy ulicy Spółdzielcza 5/1, które jest zwane dalej: OrthoFoot Przed skorzystaniem z Usługi fizjoterapeutycznej, bądź ortopodologicznej należy zapoznać się z treścią Regulaminu.
 2. Skorzystanie z Usługi fizjoterapeutycznej, bądź ortopodologicznej jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 3. Samodzielnie dokonywać Rejestracji oraz korzystać i uczestniczyć w Wizycie podczas której wykonywana jest Usługa fizjoterapeutyczna, bądź ortopodologiczna mogą wyłącznie osoby pełnoletnie – dalej zwane Pacjentem. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Usługi fizjoterapeutycznej, bądź ortopodologicznej na takich samych zasadach jak osoby pełnoletnie wyłącznie za uprzednią zgodą ich opiekuna, rodzica lub przedstawiciela ustawowego, wyrażoną przez rozpoczęciem Usługi fizjoterapeutycznej, bądź ortopodologicznej.

§2. Rejestracja na Wizytę

 1. Usługi fizjoterapętyczne i ortopodologiczne świadczone są wyłącznie za uprzednią rezerwacją wizyty- dalej zwane:Wizytą, za wyjątkiem wyjątkowych sytuacji, w których Pacjent może skorzystać z Usługi fizjoterapeutycznej bądź ortopodologicznej poza kolejnością, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 2. Wizyty w gabinecie OrthoFoot można umawiać poprzez telefoniczną rejestrację- dalej: Rejestracja od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 lub poprzez portal moment.pl
 3. Pacjenci rejestrowani są zgodnie z grafikiem obowiązującym w gabinecie OrthoFoot.
 4. Podczas rejestracji zostanie zaproponowany najbliższy możliwy termin wizyty. Jeżeli okaże się, że zaproproponowany termin jest zbyt odległy, Pacjent może zostać wpisany na listę rezerwową co oznacza, że będzie mógł skorzystać z Usługi fizjoterapeutycznej, bądź ortopodologicznej w sytuacji, w której inny Pacjent, który wcześniej dokonał skutecznej Rezerwacji i został umówiony na Wizytę, odwoła Wizytę lub z innych przyczyn Wizyta zostanie anulowana.
 5. Podczas Rejestracji osoba rejestrująca poprosi o podanie następujących danych:
  1. imię i nazwisko;
  2. numer telefonu do kontaktu;
 6. Na 24 godziny przed umówionym terminem Wizyty Pacjent otrzymuje automatyczną wiadomość tekstową SMS z systemu Versum, z przypomnieniem o Wizycie wraz z prośbą o jej potwierdzenie.
 7. W przypadku niepotwierdzenia Wizyty przez Pacjenta drogą telefoniczną lub za pośrednictwem wiadomości tekstowej SMS najpóźniej w dniu poprzedzającym Wizytę do godziny 18:00- Wizyta ta zostanie przez OrthoFoot automatycznie anulowana.

§ 3. Rezygnacja z Wizyty, odwołanie z Wizyty

 1. OrthoFoot zastrzega, że ustalona godzina Wizyty może ulec nieznacznej zmianie. Jeżeli przesunięcie w godzinie Wizyty wynika w szczególności z przyczyn niezależnych od OrthoFoot i trwa dłużej niż 15 minut, gabinet OrthoFoot w miarę możliwości poinformuje Pacjentów zapisanych na Wizyty o przesunięciu terminu Wizyt. Niemniej wszyscy pracownicy OrthoFoot dokładają wszelkich starań, by Wizyty odbywały się planowo.
 2. Gabinet OrthoFoot zastrzega, że jeżeli Pacjent spóźni się na Wizytę może ona ulec skróceniu lub zostać anulowana, jeżeli pracownik OrthoFoot uzna, że w pozostałym czasie nie ma możliwości wykonania Usługi fizjoterapeutycznej, bądź ortopodologicznej z należytym staraniem. Ponadto Gabinet OrthoFoot informuje, że koszt wizyty nie ulega w tych przypadkach zmianie.
 3. OrthoFoot zastrzega sobie prawo do odwołania Wizyty na co najmniej 24 godziny przez terminem rozpoczęcia Wizyty ze względów losowych. W takim wypadku OrthoFoot zaproponuje nowy termin Wizyty.
 4. Gabinet OrthoFoot informuje, że nie udziela konsultacji telefonicznych zakresem odpowiadających świadczonej Usłudze fizjoterapeutycznej, bądź ortopodologicznej. Pacjent jest konsultowany wyłącznie podczas umówionej wizyty w OrthoFoot.
 5. Pierwszeństwo przyjęcia na Wizytę mają Pacjenci, którzy uprzednio dokonali Rezerwacji i umówili się na Wizytę. W wypadkach szczególnych, w tym w szczególności odnoszących się do Pacjentów z powikłaniami powstałymi w trakcie prowadzonych w gabinecie OrthoFoot Usług fizjoterapeutycznych, bądź ortopodologicznych lub osób wymagających natychmiastowej konsultacji- przewiduje się możliwość przyjęcia osoby bez uprzednio dokonanej przez nią Rejestracji, zgodnie z procedurą rejestracyjną.
 6. Pacjent ma prawo odwołać Wizytę najpóźniej na 24 godziny przez zaplanowaną wizytą.

§ 4. Przebieg Wizyty

 1. Usługi fizjoterapeutyczne i ortopodologiczne wykonywane w OrthoFoot wykonywane są przez specjalistów, posiadających doświadczenia zawodowe oraz umiejętności potrzebne do wykonania Usługi fizjoterapeutycznej, bądź ortopodologicznej
 2. Na pierwszej Wizycie Klient obowiązany jest do wypełnienia tzw. KARTY PACJENTA, na której podstawie zostanie przeprowadzony wywiad z Klientem
 3. Odmowa wypełnienia KARTY PACEJNTA, podania swoich danych, informacji o stanie zdrowia wiąże się z odmową wykonania usługi fizjoterapeutycznej, bądź ortopodologicznej.
 4. Każda pierwsza wizyta Pacjenta polega na przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu oraz specjalistycznego badania. Po przeprowadzeniu w/w czynności specjalista gabinetu OrthoFoot przedstawi Pacjentowi plan terapii.

§ 5. Płatność

 1. Pacjent jest obowiązany do dokonania zapłaty za wykonane Usługi fizjoterapeutycznej, bądź ortopodologicznej. Szczegółowy Cennik dla poszczególnych Usług fizjoterapeutycznych i ortopodologicznych znajduje się na stronie internetowej http://centrumstopy-koszalin.pl/ oraz w siedzibie firmy.
 2. W Gabinecie OrthoFoot udostępnia się następujące formy płatności:
  1. Gotówka
  2. Karta płatnicza
  3. Bon podarunkowy
 3. Zapłata za Usługi fizjoterapeutyczne i ortopodologiczne następuje po odbytej Wizycie
 4. W przypadku Pacjentów korzystających z bonów podarunkowych, po odbytej Wizycie tw momencie płatności Pacjent zobowiązany jest okazać bon podarunkowy. W innym wypadku, Usługi fizjoterapeutyczne i ortopodologiczne podlegają płatności gotówkowej lub za pośrednictwem karty płatniczej.

§ 6. Procedura reklamacyjna

 1. Pacjent po wykonanej Usłudze fizjoterapeutycznej oraz ortopodologicznej ma prawo do złożenia reklamacji nie później niż 7 dni od jej wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Usługi fizjoterapeutycznej lub ortopodologicznej – dalej: Reklamacja. Składając Reklamację Pacjent obowiązany jest opisać stan faktyczny oraz wskazać z jakich przyczyn uważa Reklamację za zasadną.
 2. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez OrthoFoot w terminie 14 dni od otrzymania Reklamacji. W tym terminie Pacjent zostanie powiadomiony o zasadności lub braku podstaw do uznania ją za zasadną.
 3. W przypadku uznania Reklamacji za zasadną Klientowi przysługuje nieodpłatna usługa korygująca w gabinecie OrthoFoot lub zwrot kosztów wykonanej Usługi fizjoterapeutycznej lub ortopodologicznej w OrthoFoot w ramach uznania reklamacji może ponadto zaproponować inne korzyści Klientowi.
 4. W przypadku kwestionowania Usługi fizjoterapeutycznej lub ortopodologicznej zaraz po jego wykonaniu, Pacjent nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną Usługę fizjoterapeutycznej lub ortopodologicznej – w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany po rozpatrzeniu reklamacji w pełnej wysokości. OrthoFoot zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Klienta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.
 5. Reklamacja nie obejmuje powikłań takich jak: nasilenie objawów trwających nie dłużej niż 5 dni od wykonania usługi fizjoterapeutycznej, krwiaki na skórze, tkliwość w miejscu terapii, biegunki i ogólnego rozbicia organizmu po podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie, reakcja alergiczna na zastosowane preparaty, powikłania spowodowane niezastosowaniem się do zaleceń i planu terapii – jeżeli objawy te związane są z wykonaną Usługą fizjoterapeutyczną, bądź ortopodologiczną lub wiążą się z indywidualnymi predyspozycjami Pacjenta, w szczególności jeżeli nie poinformował o tym w Karcie Pacjenta.

§ 7.Odpowiedzialność

 1. Pacjenci odpowiadają w pełnej wysokości za wszelkie uszkodzenia wyposażenia gabinetu OrthoFoot. Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich opiekunowie, rodzice lub ustawowi przedstawiciele.
 2. OrthoFoot nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w OrtohoFoot, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Pacjent zobowiązany jest zatrzymać przy sobie.
 3. Niezastosowanie się Pacjenta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonane Usługi fizjoterapeutyczne lub ortopodologiczne po stronie gabientu OrthoFoot.
 4. OrthoFoot nie odpowiada za niezadowolenie Pacjenta z efektu końcowego Usługi fizjoterapeutycznej lub ortopodologicznej wynikającego z subiektywnych odczuć Pacjenta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.
 5. Pacjent zobowiązany jest przestrzegać wszelkich zaleceń specjalisty, które zostały udzielone mu podczas Wizyty.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie osoby przebywające na obszarze gabientu OrthoFoot zobowiązane są przestrzegać całkowitego zakazu palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych oraz całkowitego zakazu spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
 2. Na obszarze gabientu OrthoFoot, a w szczególności do pomieszczeń, w których wykonywane są Usługi fizjoterapeutyczne lub ortopodologiczne zabrania się wprowadzania zwierząt.
 3. Każdy Pacjent ma prawo wglądu do Regulaminu, Cennika gabinetu OrthoFoot.
 4. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług fizjoterapeutycznych lub ortopodologicznych powinny zostać w pierwszej kolejności rozwiązane polubownie.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia _____01.01.2020___________
 6. O zmianach niniejszego Regulaminu Klient będzie powiadamiany drogą e-mailową, na adres podany podczas Rejestracji.